Gebruiksvoorwaarden BOL Box B.V.

Artikel 1 – Algemeen

BOL Box B.V. is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 67061346 en is gevestigd aan de Veerkensweg 11a (4751CR) te Oud Gastel, hierna: BOLBox. BOLBox is de aanbieder van de applicatie waar Gebruiker gebruik van kan maken. Door gebruik te maken van de applicatie gaat Gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Gebruiker dient deze voorwaarden te accepteren voordat hij gebruik kan maken van de applicatie. Als Gebruiker niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, verzoekt BOLBox Gebruiker deze applicatie verder niet te gebruiken. BOLBox raadt iedereen aan die gebruik maakt van de applicatie de voorwaarden geregeld door te nemen in geval van wijzigingen.

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze voorwaarden.

Door de applicatie te gebruiken, stemt Gebruiker in dat BOLBox door middel van berichtgeving (waaronder tevens elektronische communicatie) communiceert over de diensten. Indien over de applicatie gesproken wordt, wordt hier tevens het online portaal onder verstaan.

Artikel 2 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

BOLBox gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de diensten van BOLBox. BOLBox zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in het privacy statement van BOLBox.

Artikel 3 – Gebruik van de applicatie

 1. BOLBox spant zich in de applicatie ter beschikking te stellen aan Gebruiker. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Gebruiker verkrijgt toegang tot de applicatie door in te loggen met het account die hem of haar ter beschikking is gesteld door haar of zijn werkgever. De applicatie communiceert met de BOLbox waardoor Gebruiker zijn of haar account kan bekijken. Tevens kan Gebruiker de centrale omgeving bekijken met informatie inzake gevaren, risico’s en veiligheidsvoorschriften die voor hen of haar gelden.
 2. BOLBox kan nadere beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde delen of functies van de applicatie, zoals onder meer maar niet beperkt tot het aanmaken van een account, het voltooien van een verificatieproces en/of het voldoen aan specifieke kwaliteits- of geschiktheidscriteria.

Artikel 4 – Verplichtingen bij het gebruik van de applicatie

 1. Gebruiker heeft te allen tijde een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de applicatie. Gebruiker is verplicht zich aan de hiernavolgende reglementen te houden gedurende het gebruik van de applicatie. Gebruiker dient zich te onthouden van het gebruik van de applicatie:
  – om handmatige of geautomatiseerde programmatuur, apparatuur of andere processen te gebruiken om de binnen de applicatie gebruikte gegevens op het internet te indexeren of te scrapen;
  – op een manier dat sprake is van illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde;
  – het kopiëren van (onderdelen van) de applicatie van BOLBox;
  – om op andere wijze schade toe te brengen aan de belangen van BOLBox.
 2. In geval van (mogelijke) strafbare handelingen is BOLBox gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. BOLBox komt het recht toe Gebruiker de toegang tot de applicatie te ontzeggen en/of het gebruik van de applicatie te beëindigen.
 3. Naast de verplichtingen uit de wet, is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Gebruiker.
 4. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de applicatie gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.
 5. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan derden te verstrekken. Indien een Gebruiker vermoedt dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of mogelijk sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient Gebruiker per direct contact op te nemen met BOLBox. Gebruiker is zelf aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het eigen account, tenzij de Gebruiker kan aantonen dat hij/zij niet nalatig is geweest. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: het niet melden van het ongeoorloofde gebruik of verlies van inloggegevens.

Artikel 5 – Toegang

 1. Alle weergegeven informatie en getallen op de applicatie zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.
 2. Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BOLBox aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de applicatie tijdig worden verstrekt aan BOLBox.
 3. BOLBox is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat BOLBox is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor BOLBox bekend was.

Artikel 6 – Beschikbaarheid applicatie

BOLBox staat er niet voor in dat de diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. BOLBox streeft ernaar om zich in te spannen om de applicatie en de toegang tot de applicatie, voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat BOLBox niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de applicatie. BOLBox is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de applicatie en het gebruik van de applicatie op te schorten. BOLBox is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de applicatie te kunnen waarborgen.

Artikel 7 – Notice en takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van BOLBox of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is BOLBox gerechtigd om dat deel van de applicatie per direct af te sluiten of Gebruiker uit te sluiten van het gebruik. BOLBox zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct verwijderen. In geen geval is BOLBox aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.

Artikel 8 – Storingen en reparatie

Indien en voor zover Gebruiker last heeft van een storing en/of de applicatie niet goed geïnstalleerd is of niet werkt, kan Gebruiker gebruik maken van hulp op afstand. Gebruiker kan hiervoor contact opnemen via de contactgegevens via de website van BOLBox of via info@bol-box.nl.

Artikel 9 – Betaling

Het recht om gebruik te maken van de applicatie is niet onderwerpen aan een betalingsverplichting.

Artikel 10 – Beperking aansprakelijkheid

 1. Gebruiker vrijwaart BOLBox vanaf het moment dat Gebruiker zich eerst bedient van de applicatie voor alle ontstane schade, behoudens opzet of grove schuld zijdens BOLBox.
 2. BOLBox is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de applicatie of die van gelinkte websites of applicaties.
 3. Indien het uitvoeren van de dienstverlening leidt tot aansprakelijkheid van BOLBox jegens Gebruiker, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door BOLBox in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. In geen geval is BOLBox is verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de applicatie en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de applicatie of het verlies en/of verminkt raken van de gegevens en informatie van Gebruiker.
 5. BOLBox staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens BOLBox verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 6. BOLBox is niet aansprakelijk voor het feit dat Gebruiker de accountinformatie niet, niet juist en/of niet tijdig heeft ontvangen. Nimmer is BOLBox aansprakelijk indien Gebruiker zijn inlog- en/of accountgegevens niet op een veilige plaats heeft bewaard.
 7. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van BOLBox vervallen indien deze niet binnen een jaar schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij BOLBox. Elke vordering tot schadevergoeding jegens BOLBox dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na deze termijn komt een dergelijke vordering te vervallen.

Artikel 11 – Overmacht

 1. BOLBox is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vi) brand, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van BOLBox en (xi) overige situaties die naar het oordeel van BOLBox buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. BOLBox heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat BOLBox zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken van op de intellectuele eigendomsrechten van BOLBox, alsmede op de goede naam van BOLBox. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de applicatie, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot de applicatie berusten uitsluitend bij BOLBox en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker.
 2. Gebruiker heeft een niet-exclusief recht om de applicatie persoonlijk en voor privégebruik te gebruiken.
 3. De software van de applicatie blijft te allen tijde het eigendom van BOLBox. De software werkt alleen in combinatie met de overeenkomst die door Gebruiker afgesloten dient te zijn, en conform het doel waarvoor de applicatie dient. Het is Gebruiker verboden om elke aanduiding in verband met de intellectuele eigendomsrechten van BOLBox of enig wettelijk verplichte (merk)tekens, of aanduidingen zoals de CE-markering van de applicatie onleesbaar te maken, te wijzigen of te verwijderen.

Artikel 13 – Algemene (verkoop)voorwaarden

Op het gebruik van de BOLBox applicatie zijn tevens de algemene (verkoop)voorwaarden en licentievoorwaarden van BOLBox van toepassing. Ingeval zaken niet expliciet geregeld zijn in deze gebruiksvoorwaarden wordt verwezen naar de (inhoud van) de algemene (verkoop)voorwaarden van BOLBox.

Artikel 14 – Klachten

 1. Indien Gebruiker niet tevreden is over de diensten die via de applicatie van BOLBox worden aangeboden is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@bol-box.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil BOLBox de klacht in behandeling kunnen nemen en gegrond verklaren.
 3. BOLBox zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Storingen en/of problemen als gevolg van onjuist gebruik komen voor rekening en risico van de Gebruiker.

Artikel 15 – Wijzigingen

BOLBox heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig aan te passen. Gebruiker wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In elk geval kan Gebruiker de gewijzigde voorwaarden via de applicatie inzien.

Artikel 16 – Geschilbeslechting

 1. Op de rechtsverhouding tussen BOLBox en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig dan wel onverbindend blijkt te zijn, blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen de nietige en/of onverbindende bepaling(en) vervangen door een verbindende bepaling waarvan de strekking zoveel mogelijk hetzelfde is als de te vervangen bepaling(en), in het kader van deze voorwaarden.
 3. Alle geschillen tussen BOLBox en Gebruiker worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.